Osoba zaufania publicznego – tłumacz przysięgły

Praca, którą wykonuje tłumacz przysięgły języka niemieckiego jest zajęciem wiążącym się z wysoką odpowiedzialnością. Dlatego każdy tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego.

Tłumacze przysięgli przekładają dokumenty takie, jak:

 • wyroki i opinie sądowe,
 • umowy,
 • opisy patentowe,
 • prawa jazdy,
 • dokumenty samochodowe,
 • akty urodzin,
 • akty ślubu,
 • akty śmierci,
 • sprawozdania finansowe,
 • orzeczenia lekarskie,
 • dokumentację pracowników,
 • dyplomy ukończenia szkół oraz kursów.

Są to bardzo ważne dokumenty, które muszą być przetłumaczone wg obowiązujących zasad, m.in.: tłumacz przysięgły powinien otrzymać oryginały dokumentów, jeśli natomiast dokonuje tłumaczenia z kopii lub skanu dokumentu – musi zawrzeć informację o tym. Każdy przetłumaczony dokument powinien zostać opatrzony pieczęcią oraz datą i numerem wpisu do repertorium. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych – wykonuje je tłumacz specjalista, a tłumacz przysięgły uwierzytelnia takie tłumaczenie.

Jakie umiejętności są przydatne?

Tłumacz przysięgły musi posiadać odpowiednio wysokie umiejętności. Od czasu wprowadzenia Ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego czynnikiem potwierdzającym kwalifikacje osoby starającej się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego jest zdanie egzaminu. Egzamin ten składa się z części ustnej i pisemnej, zdaje się go przed specjalnie do tego powołaną Komisją, której skład określa Ustawa.

Czynniki, które regulują wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego:

Obowiązek potwierdzenia odpowiednich kwalifikacji, określone przepisami formy wykonywania zawodu, szczególna więź z klientem, dostęp do informacji prywatnych przedsiębiorcy albo osoby fizycznej, związanie tajemnicą zawodową, kierowanie się w pracy etyką zawodową nadają tłumaczom przysięgłym status osoby zaufania publicznego.

Aby tłumacze przysięgli w pełni mogli cieszyć się prestiżem osób zaufania publicznego powinni założyć odpowiedni samorząd sprawujący pieczę nad wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego – 20 kwietnia 2012 roku wpłynęła do Sejmu RP interpelacja, która poruszała m.in. tę kwestię.

Osoba zaufania publicznego

W związku z powagą wykonywanej pracy tłumacze przysięgli powinni cieszyć się zaufaniem społeczeństwa i odpowiednio wysoką reputacją. Wpisanie zawodu tłumacza przysięgłego na (nieoficjalną) listę zawodów zaufania publicznego na pewno zwiększyłoby zaufanie społeczeństwa do osób, które musiały przejść ciężką i długą drogę do uzyskania uprawnień i pieczęci tłumacza przysięgłego.