Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Zespół Tłumaczy

tel: 22 465 96 43

Osoba zaufania publicznego- tłumacz przysięgły

Osoba zaufania publicznego- tłumacz przysięgłyPraca, którą wykonuje tłumacz przysięgły jest zajęciem wiążącym się z wysoką odpowiedzialnością. Tłumacze przysięgli przekładają dokumenty takie, jak: wyroki i opinie sądowe, umowy, opisy patentowe, prawa jazdy i dokumenty samochodowe, akty urodzin, ślubu, śmierci, sprawozdania finansowe, orzeczenia lekarskie, dokumentację pracowników, dyplomy ukończenia szkół oraz kursów. Są to bardzo ważne dokumenty, które muszą być przetłumaczone wg obowiązujących zasad, m.in.: tłumacz przysięgły powinien otrzymać oryginały dokumentów, jeśli natomiast dokonuje tłumaczenia z kopii lub skanu dokumentu – musi zawrzeć informację o tym; każdy przetłumaczony dokument powinien zostać opatrzony pieczęcią oraz datą i numerem wpisu do repertorium; w przypadku tłumaczeń specjalistycznych – wykonuje je tłumacz specjalista, a tłumacz przysięgły uwierzytelnia takie tłumaczenie.

Jakie umiejętności są przydatne?

Tłumacz przysięgły musi posiadać odpowiednio wysokie umiejętności. Od czasu wprowadzenia Ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego czynnikiem potwierdzającym kwalifikacje osoby starającej się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego jest zdanie egzaminu. Egzamin ten składa się z części ustnej i pisemnej, zdaje się go przed specjalnie do tego powołaną Komisją, której skład określa Ustawa.

Czynniki, które regulują wykonywanie zawodu tłumacza przysiegłego:

Obowiązek potwierdzenia odpowiednich kwalifikacji, określone przepisami formy wykonywania zawodu, szczególna więź z klientem, dostęp do informacji prywatnych przedsiębiorcy albo osoby fizycznej, związanie tajemnicą zawodową, kierowanie się w pracy etyką zawodową nadają tłumaczom przysięgłym status osoby zaufania publicznego. Aby tłumacze przysięgli w pełni mogli cieszyć się prestiżem osób zaufania publicznego powinni założyć odpowiedni samorząd sprawujący pieczę nad wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego – 20 kwietnia 2012 roku wpłynęła do Sejmu RP interpelacja, która poruszała m.in. tę kwestię.

W związku z powagą wykonywanej pracy tłumacze przysięgli powinni cieszyć się zaufaniem społeczeństwa i odpowiednio wysoką reputacją. Wpisanie zawodu tłumacza przysięgłego na (nieoficjalną) listę zawodów zaufania publicznego na pewno zwiększyłoby zaufanie społeczeństwa do osób, które musiały przejść ciężką i długą drogę do uzyskania uprawnień i pieczęci tłumacza przysięgłego.


Logo biura tłumaczeń
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.